شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ وقتي خدا بهت ميگه باشه چيزي روكه ميخواي بهت ميده وقتي ميگه صبركن چيزبهتري بهت ميده.وقتي ميگه نه داره بهتريناشو برات آماده ميكنه.
ساعت دماسنج
گروه دوستي@
vertical_align_top